Strona główna  |  Kontakt linki
Copyright © 2013 etap.org.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone. | Wykonanie: Tomasz Krzyminiewski
Projekt "Feniks"
STOWARZYSZENIE ETAP
EKONOMIA SPOŁECZNA
PARTNERZY
AKTUALNOŚCI
KONTAKT
CIS PIĄTKOWO
PROJEKTY
ZAPYTANIE OFERTOWE
ESLINE
O NAS
ROZEZNANIE RYNKU
Stowarzyszenie ETAP- Centrum Integracji Społecznej jako partner Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Poznaniu  w okresie od 30.06.2017 - 30.06.2019 realizuje projekt „Feniks”.
Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014 -2020 Oś priorytetowa 7: włączenie społeczne; Działanie 7.1 Aktywna Integracja; projekty
konkursowe.
Program skierowany jest do 300 osób bezrobotnych , W ramach  Centrum  Integracji Społecznej
uczestnicy będą mogli skorzystać z:
· Edukacji ogólnej: metody aktywnego poszukiwania pracy, przedsiębiorczość, integracja
społeczna, etyka zawodowa, warsztaty motywacyjne, warsztaty psychologiczne
· Doradztwa zawodowego
· Doradztwa pracownika socjalnego
· Konsultacji psychologicznych
· Konsultacji prawnych
· Konsultacji terapeutycznych
· Kursu komputerowego
Uczestnicy będą mogli również podnieść swoje kwalifikacje na rynku pracy w kursach zawodowych.
Poza projektem uczestnicy wezmą udział w warsztatach zawodowych: warsztacie porządkowym,
warsztacie produkcyjnym, warsztacie opieki nad osoba starszą i niepełnosprawną, warsztacie
konserwacji terenów zewnętrznych.
Uczestnicy w ramach zajęć Centrum otrzymują świadczenie integracyjne zgodnie z Ustawą o
Zatrudnieniu Socjalnym w kwocie zasiłku dla bezrobotnych.

PROJEKT FENIKS
                                      ul. Suszki 9, 60 - 681 Poznań, tel. (61) 656 99 71